Baner newyddion heb ei sensro gan LifeLine Media

Polisi Preifatrwydd

A. Cyflwyniad

Mae preifatrwydd ein hymwelwyr gwefan yn bwysig iawn i ni, ac rydym wedi ymrwymo i’w ddiogelu. Mae’r polisi hwn yn egluro beth fyddwn yn ei wneud gyda’ch gwybodaeth bersonol.

Mae cydsynio i'n defnydd o gwcis yn unol â thelerau'r polisi hwn pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan am y tro cyntaf yn caniatáu i ni ddefnyddio cwcis bob tro y byddwch yn ymweld â'n gwefan.

B. Credyd

Crëwyd y ddogfen hon gan ddefnyddio templed gan SEQ Legal (seqlegal.com)

a'i addasu gan Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Casglu gwybodaeth bersonol

Gellir casglu, storio a defnyddio’r mathau canlynol o wybodaeth bersonol:

gwybodaeth am eich cyfrifiadur gan gynnwys eich cyfeiriad IP, lleoliad daearyddol, math o borwr a fersiwn, a system weithredu;

gwybodaeth am eich ymweliadau â'r wefan hon a'ch defnydd ohoni gan gynnwys y ffynhonnell atgyfeirio, hyd yr ymweliad, ymweliadau â thudalennau, a llwybrau llywio'r wefan;

gwybodaeth, fel eich cyfeiriad e-bost, y byddwch yn ei nodi pan fyddwch yn cofrestru gyda'n gwefan;

gwybodaeth y byddwch yn ei nodi pan fyddwch yn creu proffil ar ein gwefan - er enghraifft, eich enw, lluniau proffil, rhyw, pen-blwydd, statws perthynas, diddordebau a hobïau, manylion addysgol, a manylion cyflogaeth;

gwybodaeth, fel eich enw a chyfeiriad e-bost, yr ydych yn ei nodi er mwyn sefydlu tanysgrifiadau i'n e-byst a/neu gylchlythyrau;

gwybodaeth y byddwch yn ei nodi wrth ddefnyddio'r gwasanaethau ar ein gwefan;

gwybodaeth a gynhyrchir wrth ddefnyddio ein gwefan, gan gynnwys pryd, pa mor aml, ac o dan ba amgylchiadau y byddwch yn ei defnyddio;

gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw beth yr ydych yn ei brynu, gwasanaethau a ddefnyddiwch, neu drafodion a wnewch trwy ein gwefan, sy'n cynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, a manylion cerdyn credyd;

gwybodaeth yr ydych yn ei phostio i’n gwefan gyda’r bwriad o’i chyhoeddi ar y rhyngrwyd, sy’n cynnwys eich enw defnyddiwr, lluniau proffil, a chynnwys eich postiadau;

gwybodaeth a gynhwysir mewn unrhyw gyfathrebiadau y byddwch yn eu hanfon atom drwy e-bost neu drwy ein gwefan, gan gynnwys ei chynnwys cyfathrebu a metadata;

unrhyw wybodaeth bersonol arall y byddwch yn ei hanfon atom.

Cyn i chi ddatgelu gwybodaeth bersonol person arall i ni, rhaid i chi gael caniatâd yr unigolyn hwnnw i ddatgelu a phrosesu’r wybodaeth bersonol honno yn unol â’r polisi hwn.

D. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Bydd gwybodaeth bersonol a gyflwynir i ni drwy ein gwefan yn cael ei defnyddio at y dibenion a nodir yn y polisi hwn neu ar dudalennau perthnasol y wefan. Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol ar gyfer y canlynol:

gweinyddu ein gwefan a'n busnes;

personoli ein gwefan i chi;

galluogi eich defnydd o'r gwasanaethau sydd ar gael ar ein gwefan;

anfon nwyddau a brynwyd atoch trwy ein gwefan;

cyflenwi gwasanaethau a brynwyd trwy ein gwefan;

anfon cyfriflenni, anfonebau, a nodiadau atgoffa talu atoch, a chasglu taliadau gennych;

anfon cyfathrebiadau masnachol nad ydynt yn ymwneud â marchnata atoch;

anfon hysbysiadau e-bost atoch yr ydych wedi gofyn yn benodol amdanynt;

anfon ein cylchlythyr e-bost atoch, os ydych wedi gofyn amdano (gallwch ein hysbysu unrhyw bryd os nad oes angen y cylchlythyr arnoch mwyach);

anfon cyfathrebiadau marchnata atoch yn ymwneud â’n busnes neu fusnesau trydydd parti a ddewiswyd yn ofalus y credwn y gallent fod o ddiddordeb i chi, drwy’r post neu, lle rydych wedi cytuno’n benodol i hyn, drwy e-bost neu dechnoleg debyg (gallwch ein hysbysu yn unrhyw bryd os nad oes angen cyfathrebiadau marchnata arnoch mwyach);

darparu gwybodaeth ystadegol i drydydd partïon am ein defnyddwyr (ond ni fydd y trydydd partïon hynny’n gallu adnabod unrhyw ddefnyddiwr unigol o’r wybodaeth honno);

delio ag ymholiadau a chwynion a wneir gennych chi neu amdanoch chi sy'n ymwneud â'n gwefan;

cadw ein gwefan yn ddiogel ac atal twyll;

gwirio cydymffurfiaeth â’r telerau ac amodau sy’n llywodraethu’r defnydd o’n gwefan (gan gynnwys monitro negeseuon preifat a anfonir trwy wasanaeth negeseuon preifat ein gwefan); a

defnyddiau eraill.

Os byddwch yn cyflwyno gwybodaeth bersonol i’w chyhoeddi ar ein gwefan, byddwn yn cyhoeddi ac fel arall yn defnyddio’r wybodaeth honno yn unol â’r drwydded a roddwch i ni.

Gellir defnyddio eich gosodiadau preifatrwydd i gyfyngu ar gyhoeddiad eich gwybodaeth ar ein gwefan a gellir eu haddasu gan ddefnyddio rheolaethau preifatrwydd ar y wefan.

Ni fyddwn, heb eich caniatâd penodol, yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti ar gyfer eu marchnata uniongyrchol hwy nac unrhyw drydydd parti arall.

E. Datgelu gwybodaeth bersonol

Mae’n bosibl y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un o’n cyflogeion, swyddogion, yswirwyr, cynghorwyr proffesiynol, asiantau, cyflenwyr, neu isgontractwyr fel y bo’n rhesymol angenrheidiol at y dibenion a nodir yn y polisi hwn.

Gallwn ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw aelod o’n grŵp o gwmnïau (mae hyn yn golygu ein his-gwmnïau, ein cwmni daliannol terfynol a’i holl is-gwmnïau) fel sy’n rhesymol angenrheidiol at y dibenion a nodir yn y polisi hwn.

Mae’n bosibl y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol:

i'r graddau y mae'n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith;

mewn cysylltiad ag unrhyw achosion cyfreithiol parhaus neu arfaethedig;

er mwyn sefydlu, arfer, neu amddiffyn ein hawliau cyfreithiol (gan gynnwys darparu gwybodaeth i eraill at ddibenion atal twyll a lleihau risg credyd);

i brynwr (neu ddarpar brynwr) unrhyw fusnes neu ased yr ydym (neu yr ydym yn ystyried) ei werthu; a

i unrhyw berson y credwn yn rhesymol y gall wneud cais i lys neu awdurdod cymwys arall am ddatgelu’r wybodaeth bersonol honno lle, yn ein barn resymol ni, y byddai’r cyfryw lys neu awdurdod yn rhesymol debygol o orchymyn datgelu’r wybodaeth bersonol honno.

Ac eithrio fel y darperir yn y polisi hwn, ni fyddwn BYTH yn darparu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti.

F. Trosglwyddiadau data rhyngwladol

Gall gwybodaeth a gasglwn gael ei storio, ei phrosesu a’i throsglwyddo rhwng unrhyw un o’r gwledydd yr ydym yn gweithredu ynddynt er mwyn ein galluogi i ddefnyddio’r wybodaeth yn unol â’r polisi hwn.

Mae’n bosibl y caiff gwybodaeth a gasglwn ei throsglwyddo i’r gwledydd canlynol nad oes ganddynt ddeddfau diogelu data sy’n cyfateb i’r rhai sydd mewn grym yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd: Unol Daleithiau America, Rwsia, Japan, Tsieina ac India.

Mae’n bosibl y bydd gwybodaeth bersonol y byddwch yn ei chyhoeddi ar ein gwefan neu’n ei chyflwyno i’w chyhoeddi ar ein gwefan ar gael, drwy’r rhyngrwyd, ledled y byd. Ni allwn atal pobl eraill rhag defnyddio neu gamddefnyddio gwybodaeth o'r fath.

Rydych yn cytuno’n benodol i drosglwyddo gwybodaeth bersonol a ddisgrifir yn Adran Dd hon.

G. Cadw gwybodaeth bersonol

Mae’r Adran G hon yn nodi ein polisïau a’n gweithdrefnau cadw data, sydd wedi’u cynllunio i helpu i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol o ran cadw a dileu gwybodaeth bersonol.

Ni fydd gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei phrosesu at unrhyw ddiben neu ddibenion yn cael ei chadw am gyfnod hwy nag sy’n angenrheidiol at y diben hwnnw neu’r dibenion hynny.

Heb ragfarn i erthygl G-2, byddwn fel arfer yn dileu data personol sy’n dod o fewn y categorïau a nodir isod ar y dyddiad/amser a nodir isod:

bydd y math o ddata personol yn cael ei ddileu o fewn 28 diwrnod

Er gwaethaf darpariaethau eraill Adran G hon, byddwn yn cadw dogfennau (gan gynnwys dogfennau electronig) sy’n cynnwys data personol:

i'r graddau y mae'n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith;

os ydym yn credu y gallai’r dogfennau fod yn berthnasol i unrhyw achosion cyfreithiol parhaus neu arfaethedig; a

er mwyn sefydlu, arfer, neu amddiffyn ein hawliau cyfreithiol (gan gynnwys darparu gwybodaeth i eraill at ddibenion atal twyll a lleihau risg credyd).

H. Diogelwch eich gwybodaeth bersonol

Byddwn yn cymryd rhagofalon technegol a sefydliadol rhesymol i atal colli, camddefnyddio neu newid eich gwybodaeth bersonol.

Byddwn yn storio'r holl wybodaeth bersonol a ddarperir gennych ar ein gweinyddion diogel (a ddiogelir gan gyfrinair a wal dân).

Bydd yr holl drafodion ariannol electronig a wneir trwy ein gwefan yn cael eu diogelu gan dechnoleg amgryptio.

Rydych yn cydnabod bod trosglwyddo gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn gynhenid ​​ansicr, ac ni allwn warantu diogelwch data a anfonir dros y rhyngrwyd.

Chi sy'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair a ddefnyddiwch ar gyfer cyrchu ein gwefan yn gyfrinachol; ni fyddwn yn gofyn i chi am eich cyfrinair (ac eithrio pan fyddwch yn mewngofnodi i'n gwefan).

I. Diwygiadau

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r polisi hwn o bryd i’w gilydd drwy gyhoeddi fersiwn newydd ar ein gwefan. Dylech wirio'r dudalen hon yn achlysurol i sicrhau eich bod yn deall unrhyw newidiadau i'r polisi hwn. Mae’n bosibl y byddwn yn eich hysbysu am newidiadau i’r polisi hwn drwy e-bost neu drwy’r system negeseuon preifat ar ein gwefan.

J. Eich hawliau

Gallwch ein cyfarwyddo i ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch; bydd darparu gwybodaeth o’r fath yn amodol ar y canlynol:

Cyflenwi tystiolaeth briodol o bwy ydych.

Mae’n bosibl y byddwn yn atal gwybodaeth bersonol y gofynnwch amdani i’r graddau a ganiateir gan y gyfraith.

Gallwch ein cyfarwyddo ar unrhyw adeg i beidio â phrosesu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata.

Yn ymarferol, byddwch fel arfer naill ai’n cytuno’n benodol ymlaen llaw i’n defnydd o’ch gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata, neu byddwn yn rhoi cyfle i chi optio allan o ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata.

K. Gwefannau trydydd parti

Mae ein gwefan yn cynnwys hyperddolenni i, a manylion, gwefannau trydydd parti. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros, ac nid ydym yn gyfrifol am, bolisïau preifatrwydd ac arferion trydydd parti.

L. Diweddaru gwybodaeth

Rhowch wybod i ni a oes angen cywiro neu ddiweddaru'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi.

M. Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis. Mae cwci yn ffeil sy'n cynnwys dynodwr (llinyn o lythrennau a rhifau) a anfonir gan weinydd gwe i borwr gwe ac sy'n cael ei storio gan y porwr. Yna mae'r dynodwr yn cael ei anfon yn ôl i'r gweinydd bob tro mae'r porwr yn gofyn am dudalen gan y gweinydd. Gall cwcis fod naill ai’n gwcis “parhaus” neu’n gwcis “sesiwn”: bydd cwci parhaus yn cael ei storio gan borwr gwe a bydd yn parhau’n ddilys tan ei ddyddiad dod i ben gosodedig, oni bai ei fod yn cael ei ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad dod i ben; bydd cwci sesiwn, ar y llaw arall, yn dod i ben ar ddiwedd y sesiwn defnyddiwr, pan fydd y porwr gwe ar gau. Nid yw cwcis fel arfer yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy'n adnabod defnyddiwr yn bersonol, ond mae'n bosibl y bydd gwybodaeth bersonol rydyn ni'n ei storio amdanoch chi'n gysylltiedig â'r wybodaeth sy'n cael ei storio mewn cwcis a'u cael o gwcis. 

Mae enwau’r cwcis rydym yn eu defnyddio ar ein gwefan, a’r dibenion y cânt eu defnyddio ar eu cyfer, wedi’u nodi isod:

rydym yn defnyddio Google Analytics ac Adwords ar ein gwefan i adnabod cyfrifiadur pan fydd defnyddiwr yn ymweld â’r wefan / tracio defnyddwyr wrth iddynt lywio’r wefan / galluogi defnydd o gert siopa ar y wefan / gwella defnyddioldeb y wefan / dadansoddi defnydd o’r wefan / gweinyddu'r wefan / atal twyll a gwella diogelwch y wefan / personoli'r wefan ar gyfer pob defnyddiwr / hysbyseb targed a allai fod o ddiddordeb arbennig i ddefnyddwyr penodol / disgrifiwch ddiben(ion)};

Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu ichi wrthod derbyn cwcis - er enghraifft:

yn Internet Explorer (fersiwn 10) gallwch rwystro cwcis gan ddefnyddio'r gosodiadau gwrthwneud trin cwci sydd ar gael trwy glicio “Tools,” “Internet Options,” “Privacy,” ac yna “Advanced”;

yn Firefox (fersiwn 24) gallwch rwystro pob cwci trwy glicio “Tools,” “Options,” “Privacy,” dewis “Use custom settings for history” o’r gwymplen, a dad-diciwch “Derbyn cwcis o wefannau”; a

yn Chrome (fersiwn 29), gallwch rwystro pob cwci trwy gyrchu’r ddewislen “Customize and control”, a chlicio “Settings,” “Dangos gosodiadau uwch,” a “Content settings,” ac yna dewis “Rhwystro gwefannau rhag gosod unrhyw ddata ” dan y pennawd “Cwcis”.

Bydd rhwystro pob cwci yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb llawer o wefannau. Os byddwch yn rhwystro cwcis, ni fyddwch yn gallu defnyddio'r holl nodweddion ar ein gwefan.

Gallwch ddileu cwcis sydd eisoes wedi'u storio ar eich cyfrifiadur - er enghraifft:

yn Internet Explorer (fersiwn 10), rhaid i chi ddileu ffeiliau cwci â llaw (gallwch ddod o hyd i gyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hynny yn http://support.microsoft.com/kb/278835 );

yn Firefox (fersiwn 24), gallwch ddileu cwcis trwy glicio “Tools,” “Options,” a “Privacy”, yna dewis “Use custom settings for history”, clicio “Dangos Cwcis,” ac yna clicio “Dileu Pob Cwci” ; a

yn Chrome (fersiwn 29), gallwch ddileu pob cwci trwy gyrchu’r ddewislen “Customize and control”, a chlicio “Settings,” “Dangos gosodiadau uwch,” a “Clirio data pori,” ac yna dewis “Dileu cwcis a gwefan arall a data plug-in” cyn clicio “Clirio data pori.”

Bydd dileu cwcis yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb llawer o wefannau.

CYSYLLTU Â NI

I gael mwy o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd, os oes gennych gwestiynau, neu os hoffech wneud cwyn, cysylltwch â ni trwy e-bost yn Richard@lifeline.newyddion, ffoniwch +44 7875 972892, neu drwy'r post gan ddefnyddio'r manylion isod:

LifeLine Media™, Richard Ahern, 77 Old Wyche Road, Malvern, Swydd Gaerwrangon, WR14 4EP, Y Deyrnas Unedig.

gwleidyddiaeth

Y newyddion diweddaraf heb eu sensro a barn geidwadol yng ngwleidyddiaeth UDA, y DU a byd-eang.

cael y diweddaraf

Busnes

Newyddion busnes go iawn a heb ei sensro o bedwar ban byd.

cael y diweddaraf

Cyllid

Newyddion ariannol amgen gyda ffeithiau heb eu sensro a barn ddiduedd.

cael y diweddaraf

Gyfraith

Dadansoddiad cyfreithiol manwl o'r treialon a'r straeon trosedd diweddaraf o bob rhan o'r byd.

cael y diweddaraf